Algemene Veilingvoorwaarden - Gewasbeschermingsmiddelen, Meststoffen, Zaaizaden, Wildafweer, Weegschalen

Algemene Veilingvoorwaarden

Algemene Veilingvoorwaarden Cropshop.nl

Anchor
Definities
In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Cropshop:  de handelsnaam van de besloten vennootschap Hortagri T&S B.V.
b. Gebruiker: degene die deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. 
c. Veiling: de openbare verkoop van zaken.
d. Bieding: een door een Gebruiker voor een kavel of een combinatie van kavels geboden bedrag.
e. Kavel: zaak, die, al of niet onder een veilingnummer, wordt geveild.
f. Koopsom: het bedrag van de hoogste bieding vermeerderd met de volgende bedragen: 
- 21% BTW, of hetgeen Cropshop voorafgaand aan de veiling kenbaar maakt
g. Toewijzing: de verklaring van Cropshop aan de Gebruiker, houdende de mededeling dat de Kavel(s) tegen betaling van de Koopsom aan hem is toegewezen.
h. Afname: het moment waarop de toegewezen Kavel(s) aan Gebruiker worden afgegeven, afgifte door Gebruiker en/of Cropshop ingeschakelde derden daaronder begrepen.
i. Opdrachtgever: degene die Cropshop opdracht geeft tot het veilen van (een) Kavel(s).
j. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 1: Toepasselijkheid; 
1.1  De Voorwaarden gelden voor iedere Veiling, iedere Bieding, iedere in dat kader gesloten overeenkomst en/of (rechts)handelingen die tussen Cropshop en Gebruiker worden gesloten dan wel verricht. Partijen kunnen te allen tijde overeenkomen van de Voorwaarden af te wijken, mits dit schriftelijk geschied. 
1.2  Gebruiker geeft door het deelnemen aan een Veiling te kennen (i) bekend te zijn met de Voorwaarden, (ii) dat de Voorwaarden aan hem ter hand zijn gesteld en (iii) in te stemmen met de Voorwaarden.
1.3 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Gebruiker, van welke aard dan ook, is uitgesloten.
1.4 Voor zover een of meerdere van de bepalingen uit de Voorwaarden om welke reden dan ook, niet geldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.5 Cropshop behoudt zich het recht voor de Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen aan Gebruiker ter kennis worden gebracht en treden alsdan in de plaats van de Voorwaarden. 
1.6 Cropshop kan, naast de Voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voorafgaand aan de Veiling waar zij betrekking op hebben, aan Gebruiker ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van Cropshop strijdig zijn met de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.


Artikel 2: Veilingprocedure

2.1  De wijze van voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Cropshop bepaald. Dit betekent onder andere, doch niet uitsluitend, dat Cropshop de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de Veiling toe te laten, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bieding niet te erkennen en/of ongeldig te verklaren, de Veiling te schorsen, te hervatten, af te gelasten en/of andere naar haar oordeel (noodzakelijke) maatregelen te nemen. Cropshop heeft voorts het recht onjuistheden, door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een Veiling) gemaakte fouten (waaronder in elk geval ook begrepen fouten veroorzaakt door computerstoringen, systeemstoringen en/of andere technische storingen) te corrigeren, zonder dat daaraan door Gebruiker enig recht kan worden ontleend.
2.2 Gebruiker dient zich voor aanvang van de Veiling te laten registreren en – indien door Cropshop verzocht - zich op een behoorlijke wijze te legitimeren. Door registratie geeft Gebruiker Cropshop uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken ten behoeve van de door Cropshop gedreven onderneming, één en ander conform onderstaande privacyverklaring. 
 

Privacyverklaring Cropshop

Gebruiker verleent hierbij toestemming aan Cropshop om gegevens die Gebruiker verstrekt bij de in de Voorwaarden bedoelde registratie in haar administratie te bewaren en door Cropshop en aan haar gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen te gebruiken voor de volgende doeleinden:
• voor controledoeleinden;
• om haar diensten te verlenen;
• om een bieding van Gebruiker af te handelen (waaronder het versturen van facturen) en Gebruiker over het verloop daarvan te informeren;
• om Gebruiker te informeren over veilingen die worden georganiseerd; tenzij Gebruiker geen prijs stelt op deze informatie en zulks (schriftelijk) aangeeft door contact op te nemen met de administratie van Cropshop;
• om Gebruiker te informeren over veilingen van producten en diensten die op basis van persoonlijke voorkeuren van Gebruiker zijn geselecteerd; tenzij Gebruiker geen prijs stelt op deze informatie en zulks (schriftelijk) aangeeft door contact op te nemen met de administratie van Cropshop;
• om Gebruiker te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de veilingwebsite;
• om gegevens aan derden te verstrekken op basis van een wettelijke verplichting;
• om gegevens van Gebruiker aan derden te openbaren of te verstrekken in het kader van een gerechtelijke procedure;
• om Gebruiker te contacteren voor marketingdoeleinden tenzij Gebruiker geen prijs stelt op deze informatie en zulks (schriftelijk) aangeeft door contact op te nemen met de administratie van Cropshop;
• om gegevens van Gebruiker aan derden te verstrekken in het kader van de afhandeling van een Veiling.


2.3  Gebruiker is verplicht om door of namens Cropshop in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.
2.4 Gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld de Kavel(s) voorafgaand aan de Veiling te onderzoeken. Omschrijvingen van Kavel(s) en alle inlichtingen door of namens Cropshop gedaan, worden naar beste weten gedaan, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Cropshop wordt ingestaan. Gebruikers kunnen aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen. Cropshop is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van Kavel(s).
2.5  Opdrachtgever is gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en Biedingen uit te brengen op de door hem ter Veiling aangeboden Kavel(s).
2.6  Cropshop is gerechtigd Biedingen namens derden uit te brengen.
2.7  Elke Bieding, waarbij biedingen die in opdracht en/of bij volmacht door Cropshop namens Gebruiker zijn verricht, zoals een automatisch bieding, uitdrukkelijk zijn inbegrepen, geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Bij het uitbrengen van een Bieding wordt Gebruiker geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien Gebruiker verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast zijn achterman onverkort aansprakelijk jegens Cropshop. 
2.9 Cropshop beslist of Toewijzing plaatsvindt. In beginsel vindt Toewijzing plaats aan de Gebruiker die de hoogste Bieding uitbrengt. Cropshop is bevoegd toe te wijzen aan een ander dan degene die de hoogste Bieding te hebben uitgebracht.
2.10  De koopovereenkomst komt tot stand tussen Opdrachtgever en Gebruiker. Het moment van Toewijzing is het moment waarop deze overeenkomst tot stand komt en waarop Gebruiker de Koopsom verschuldigd is.


Artikel 3: Vergoeding en betaling
3.1  Gebruiker is aan Cropshp de Koopsom verschuldigd; Cropshop zal het aan Opdrachtgever toekomende deel aan hem afdragen.
3.2 Gebruiker dient de Koopsom uiterlijk bij Afname aan Cropshop te hebben betaald op de door Cropshop aangegeven wijze en in de door Cropshop aangegeven valuta, bij gebreke waarvan verzuim zonder nadere ingebrekestelling intreedt. 
3.3  Betaling vindt plaats zonder korting of verrekening.
3.4 Cropshop is gerechtigd om van Gebruiker bij of na Toewijzing van de Kavel(s) direct gehele of gedeeltelijke betaling van de Koopsom te vorderen en/of te vorderen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker, bij gebreke waarvan Cropshop (in elk geval) gerechtigd is de Bieding niet te erkennen, ongeldig te verklaren en de Kavel(s) opnieuw te veilen of de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen. Gebruiker is in dat geval van rechtswege in verzuim.


Artikel 4: Afname
4.1  Gebruiker is verplicht de aan hem toegewezen Kavel(s) af te nemen op de door Cropshop vastgestelde tijd en plaats onder overlegging van de toegezonden factuur of factuurnummer. Op eerste verzoek van Cropshop dient Gebruiker zich bij Afname te legitimeren. 
4.2 De levering van de Kavel(s) door Opdrachtgever aan Gebruiker wordt geacht plaats te vinden door Afname. Afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige Koopsom en het eventueel overige verschuldigde door Gebruiker is voldaan. 
4.3 Gebruiker is verplicht informatie te verstrekken of instructies van Cropshop te volgen die (naar het oordeel van Cropshop) noodzakelijk zijn voor Afname, bij gebreke waarvan Cropshop gerechtigd is de Kavel(s) voor rekening en risico van Gebruiker op te slaan, onverminderd de overige rechten van Cropshop.

Artikel 5: Verzuim
5.1  Indien de toegewezen Kavel(s) niet binnen de daarvoor gestelde termijn door Gebruiker zijn afgenomen en/of de Gebruiker handelt in strijd met één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Cropshop is alsdan in elk geval gerechtigd de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen, onverminderd de overige rechten van Cropshop.
5.2 Gebruiker is ook na zijn verzuim gehouden de Koopsom aan Cropshop te betalen. Indien Cropshop de Kavel(s) op de in het vorige lid beschreven wijze opnieuw veilt, is Gebruiker gehouden de Koopsom te voldoen onder aftrek van het bedrag wat de uiteindelijke koper verschuldigd is aan Cropshop op grond van zijn Bieding. Voorts is Gebruiker gehouden de door hem veroorzaakte schade  aan Cropshop te vergoeden, in elk geval bestaande uit de kosten voor het houden van een tweede veiling, transportkosten, opslagkosten en administratiekosten. 
5.3 Na Afname van de Kavel(s) kan Gebruiker geen rechten meer laten gelden jegens Cropshop.
5.4  Indien Afname niet mogelijk is door niet aan Gebruiker toe te rekenen omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van Gebruiker heeft Cropshop het recht de Kavel(s) opnieuw te veilen, dan wel de Kavel(s) aan een ander toe te wijzen. Cropshop is in dat geval jegens de Gebruiker niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde Koopsom.


Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1  Cropshop is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand, tijdens of na de Veiling is ontstaan of is veroorzaakt door de Veiling.
6.2 Cropshop is vanaf het moment van Toewijzing van de Kavel(s) niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de Kavel(s) veroorzaakt, het  verloren gaan van de Kavel(s)  daaronder begrepen. 
6.3  Cropshop is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken aan de Kavel(s Gebruiker kan zich er niet op beroepen dat de Kavel(s) behept is of zijn met een last of beperking die er niet op had mogen rusten.
6.4 Cropshop is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Kavel(s) aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek.
6.5 Cropshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan de Kavel(s). 
6.6 Cropshop is niet aansprakelijk voor in het kader van een Veiling veroorzaakte schade als gevolg van technische storingen, waaronder mede moet worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. Cropshop is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade indien Gebruiker als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen.
6.7 Cropshop is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 
6.8  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Cropshop of haar leidinggevende ondergeschikten.
6.9  Elk vorderingsrecht van Gebruiker jegens Cropshop vervalt na verloop van 12 maanden nadat de termijn als bedoeld in artikel 4.1 van de Voorwaarden is verstreken, tenzij Gebruiker binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt. 
6.10 Voor zover Cropshop op enigerlei wijze aansprakelijk is voor schade, geldt dat zij is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering. Voor zover de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende Kavel(s).

 

Artikel 7: Geschillen
7.1  Op elke overeenkomst tussen Cropshop en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Elk geschil tussen Gebruiker en Cropshop zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Breda. Cropshop blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Dé webshop in agrarische bedrijfsbenodigdheden
Pagina top
ApiDesign.online Cropshop B.V. © 2011- 2018